رئیس مرکز سیما فیلم: برای ادامه سریال «پایتخت» هیچ رویکرد منفی نداریم