صحبت های ابوالحسن تهامی، محمود قنبری و فریدون اسماعیلی در مراسم ترحیم منوچهر اسماعیلی