گزارش تصویری از تئاتر «جنگ و صلح»

عکاس: سهیل صلاحی زاده