اکران مردمی فیلم «نگهبان شب» در سینما فرهنگ

عکاس: سهیل صلاحی زاده