نشست کارگردان و بازیگران فیلم سینمایی « قطع فوری»

عکاس: سهیل صلاحی زاده