نمایشگاه مجموعه عکس های حسن هندی به نام «به دور خدا بگرد»

عکاس: سهیل صلاحی زاده و سمیرا قره چارلویی