نوزدهمین جشن مدیران تولید سینمای ایران

عکاس: سعید کاری