اکران خصوصی فیلم «مقیمان ناکجا» ساخته شهاب حسینی

عکاس: سهیل صلاحی زاده