گزارش تصویر از مراسم « نشان آفرینش»

عکاس: سمیرا قره چارلویی