اکران مردمی فیلم «پرونده باز است» در هدیش مال

عکاس: سهیل صلاحی زاده ، غلامرضا خلیفه