اکران مردمی فیلم «پرونده باز است» در پردیس ملت

عکاس: سهیل صلاحی زاده و شهرزاد بدرود