اختتامیه دومین مهرواره «هوای نو»

عکاس: سمیرا قره چارلویی