مراسم خاکسپاری مرحوم رضا نوروزی مدیرتدارکات و تولید سینمای ایران

عکاس: عباس بغدادی