نشست خبری رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم»

عکاس: سهیل صلاحی زاده