اکران مردمی فیلم «پسر انسان» در مگامال

عکاس: مریم فراهانی و سیدسجاد رازیان