دومین نشست تخصصی «حقوق تئاتر»

عکاس: سیدسجاد رازیان و پارسا جوراسفند