اکران مردمی فیلم «پسر انسان» در پردیس کوروش

عکاس: مریم فراهانی