اکران مردمی فیلم «بی مادر» در پردیس چهارسو

عکاس: سید سجاد رازیان