گزارش تصویری نشست خبری «رویداد ملی ستاپ»

عکاس: سهیل صلاحی زاده