نشست خبری «باشگاه فیلم سوره»

عکاس: سهیل صلاحی زاده