تشیع پیکر مرحوم مرتضی پورصمدی

منبع:سینماپرس/عکاس:امیرحسین غضنفری