گزارش تصویری از نمایش آنتیگونه

عکاس : سید سجاد رازیان