گزارش تصویری از نمایش سلمونی

عکاس :سمیرا قره چارلویی