گزارش تصویری از نمایش مدرسه دلقک ها 2

عکاس : سمیرا قره چارلویی