حضور محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی در خانه جشنواره

عکاس : یکتا پاشایی