گزارش تصویری از نمایش سی و یک رویا

عکاس : امیر ناصری