گزارش تصویری از نمایش «۲۴۲۴»

عکاس: امیرحسین قاسمی