مراسم فرش قرمز فیلم «شب، داخلی، دیوار» در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۲