زاد روز پیمان معادی


نهم تیرماه زادروز هنرمند عزیز «پیمان معادی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.