زاد روز مهدی پاکدل

دهم تیرماه زادروز هنرمند عزیز «مهدی پاکدل» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.