زاد روز حامد آهنگی

🎂هفدهم تیر ماه زادروز هنرمند عزیز «حامد آهنگی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.