زادروز استاد مسعود کیمیایی

 

🎂هفتم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز استاد «مسعود کیمیایی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی داریم.