زادروز الهه حصاری

🎂هجدهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «الهه حصاری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.