زادروز الیکا عبدالرزاقی

 

🎂هجدهم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «الیکا عبدالرزاقی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.