زاد روز شکیب شجره

🎂بیست و هفتم مرداد ماه زادروز هنرمند عزیز «شکیب شجره» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.