زادروز سیما تیرانداز

🎂نهم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «سیما تیرانداز» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون
داریم.