زادروز السا فیروز آذر

🎂بیست و پنجم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «السا فیروز آذر» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.