زادروز مجید صالحی

🎂بیست و ششم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «مجید صالحی» را به ایشان

تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.