زادروز علی ضیا

🎂بیست و ششم شهریور ماه زادروز هنرمند عزیز «علی ضیا» را به ایشان تبریک می گوییم و

برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.