زاد روز پوریا پور سرخ

زادروز هنرمند عزیز « پوریا پورسرخ » را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.