زادروز امیرحسین صدیق

 

هشتم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «امیرحسین صدیق» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.