زادروز هادی کاظمی


سیزدهم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «هادی کاظمی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.