زادروز شیلاخداداد

چهاردهم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «شیلا خداداد» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.