زادروز آتنه فقیه نصیری

 

بیست و سوم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «آتنه فقیه نصیری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.