زادروز الهام حمیدی

هشتم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «الهام حمیدی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.