زادروز سروش صحت

هشتم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «سروش صحت» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.