زادروز نصرالله رادش

دوازدهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «نصرالله رادش» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.