زادروز محمود عزیزی

بیست و چهارم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «محمود عزیزی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.