زادروز سیاوش خیرابی

بیست و نهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «سیاوش خیرابی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.