زادروز مسعود رایگان

یکم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «مسعود رایگان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.